תקנון האתר

השימוש באתר כפיר (להלן: "האתר") ובתכנים המוצגים בו ובכל אמצעי אחר כפוף לתנאי השימוש המוגדרים ומפורטים בתקנון זה להלן (להלן: "התקנון").
התקנון מסדיר את היחסים בין כפיר בע"מ (להלן: "כפיר") לבין כל אדם או ישות משפטית אחרת הגולש או עושה שימוש באתר ו/או העושה שימוש במידע הקיים בו (להלן: "המשתמש").

כפיר תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הסביר ובכל זמן לשנות ו/או לעדכן את התקנון וכל זאת ללא צורך במתן התראה מוקדמת.
שינוי בתקנון ייכנס לתוקף מרגע פרסומו באתר.

זכויות קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, בין אם רשומים ובין אם לאו, באתר, בנתונים ו/או המידע המופיעים באתר, לרבות (ומבלי לגרוע): תכנים, שירותים המוצעים בו, עיצוב, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, לוגו הרכבת הקלה, טקסט וכל חומר אחר הכלול באתר, בין בממשק החיצוני, בין בקוד מקור ובין בקוד יעד שייכים באופן בלעדי לכפיר או לצדדים שלישיים לפי העניין והן מוגנות על ידי חוקי זכויות היוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, להכניס שינויים, לפרסם, לשדר, להציג, לבצע, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או לבצע הנדסת היפוך, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא, מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא), תמונות וטקסטים וכיוצ"ב ללא הסכמת כפיר מראש ובכתב. כמו כן, אין לעשות שימוש באתר באופן המהווה או שעשוי להוות הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של כפיר, ללא הסכמתה המפורשת לכך בכתב ומראש.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, השם כפיר וכן שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של כפיר בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה של כפיר בכתב ומראש. כמו כן אין לעשות בהם כל שימוש למעט שימוש לצרכים אישיים ולא מסחריים, ובלבד שהשימוש יעשה בהתאם לדין.

תוכן האתר

כפיר ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות ביחס לתכנים באתר; תוכנם, דיוקם אמינותם של התכנים והשפעתם על המשתמשים, לרבות על מחשבי ומכשירי הקצה של המשתמשים וכל נזק, אי נוחות, אבדן עגמת נפש אשר ייגרמו למשתמש, לרכושו או לצד שלישי, בין אם באופן ישיר ו/או עקיף, בשל השימוש בתכנים באתר זה.

כפיר עושה ככל שביכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות לרבות אך לא רק, שינויים במועדים ו/או אי עמידה בלוחות זמנים ו/או ביטול קו.

כמו כן, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, המידע המוצג בעמודי הכרטוס הוא על פי הנחיות משרד התחבורה.
בכל מקרה, כפיר ו/או מי מטעמה (לרבות הקבלן המפעיל) לא יישאו באחריות כל שהיא הנובעת ממידע כאמור או קשורה אליו או לנזק ו/או הוצאה שיגרמו עקב מעשים או מחדלים כאמור לעיל.

זמינות המידע והשירותים המוצעים במסגרת האתר (לרבות קישורים לאתרי רכישת כרטיסים ו/או ביצוע תשלומים) אינה תמידית ולעיתים אף כפופה להסכמים של כפיר ו/או מי מטעמה עם צדדים שלישיים, לפיכך כפיר תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן ו/או לבטל ו/או להסיר יישום, שירות או תוכן ספציפי מהאתר, מעת לעת, באופן מיידי וללא התראה מראש ובכפוף לדין החל, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

ייתכן כי במסגרת השימוש באתר עשויה כפיר לספק קישורים והפניות לאתרים ודפים שונים ברשת האינטרנט, המופעלים על ידי צדדים שלישיים (להלן: "אתרים מקושרים") בהם יוכל המשתמש, בין היתר, לבצע תשלומים ו/או לקבל או לרכוש מוצרים ו/או שירותים שונים לרבות רכישת כרטיסים ו/או רכישה או טעינת רב קו.
הגלישה לאתרים ודפים אלו, כמו גם כל פעולה אחרת שיבצע המשתמש בקשר אליהם הינן באחריותם של המשתמש ושל בעלי האתרים המקושרים בלבד ולמשתמש לא תהיה והוא מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים ו/או עקיפים כנגד כפיר ו/או מי מטעמה הנובעים מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ו/או במידע הניתן באתרים אלו ו/או כתוצאה מאי זמינותם של האתרים המקושרים מכל סיבה שהיא.
מבלי לגרוע מכלליות האמור, ייתכן כי באתרים ובדפים של האתרים המקושרים יתבקש המשתמש להירשם, למסור פרטים שונים וכו'.
מוסכם כי אין לכפיר כל ידיעה, שליטה או אחריות לגבי הנעשה באתרים אלו. מסירת פרטים והרשמה באתרים אלו אינה כפופה למדיניות הפרטיות של כפיר אלא למדיניות הפרטיות של אותם אתרים מקושרים ולהוראות כל דין.

מדיניות פרטיות

השימוש של המשתמש באתר ו/או ההתקשרות שלו מול כפיר במסגרת האתר, מהווים הסכמה מצדו של המשתמש לכך שמידע אודות המשתמש שנמסר על ידיו לכפיר או כל מידע אחר שיופק על סמך מידע זה ("המידע"), יישמר וינוהל על ידי כפיר, וייעשה בו שימוש לצורך אספקת השירותים באתר (לרבות ביצוע אינטרנטי של תשלומי חיובים מוגדלים); משלוח דואר שיווקי (בכפוף לדין החל); תמיכה וטיפול בבקשות ותלונות, שיפור השירותים הניתנים באמצעות האתר וכל פעולה אחרת הנדרשת כדי למלא אחר דרישות כל דין.

כמו כן, כפיר רשאית אף לאסוף מידע שאינו מזהה אותך אישית וזאת לצורך ניתוח מגמות ודפוסי תנועה לצורך ניהול האתר וכן אספקת תוכן המותאם לנושאי עניין של המשתמשים.

לא מוטלת עליך כל חובה למסור את המידע כאמור ומסירת המידע נעשית מרצונך החופשי ובהסכמתך (אולם, ללא מסירת המידע, אנו עשויים שלא להציע לך שירותים באתר).

כפיר לא תמסור מידע אודותיך לצדדים שלישיים, למעט במקרים הבאים: (א) לצורך הפעלת האתר – במקרה זה עשויה כפיר להסתייע בחברות עסקיות המעניקות שירותי ניהול מידע ואבטחתו, יועצים חיצוניים (רואי חשבון, עורכי דין וכו') וחברות סליקה; (ב) אם תידרש לעשות כן על פי דרישת רשות מוסמכת או צו שיפוטי או על פי דין; (ג) במסגרת הליך משפטי (בין אם מעורב בו המשתמש ובין אם לאו); (ד) אם כפיר תארגן את פעילות האתר במסגרת גוף אחר.

COOKIES

האתר עושה שימוש ב"עוגיות" (Cookies)וזאת בין היתר, לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות פרטים, אספקת תוכן מותאם אישית וצרכי אבטחת מידע .

"עוגיות" הינם מרכיבי מידע השמורים על הכונן הקשיח של המשתמש הכוללים מידע אודות המשתמש.
דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת עוגיות.
ניתן לבדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו משתמשים על מנת לבחון אפשרות להסיר את אופציית העוגיות.
הנך רשאי/ת כמובן לסרב לעשות שימוש בעוגיות – אולם ככל ותעשה כן, תהיה רשאי אמנם להמשיך ולהשתמש באתר, אולם ייתכן כי חלקים או מאפיינים של האתר יהיו מוגבלים עבורך.

תוכן פרסומי

כל תוכן פרסומי, מידע וטיפים, המתפרסמים באתר ו/או באתרים המקושרים זה הינם באחריות המפרסמים בלבד.
אין לראות בתוכן האתר כהמלצה או חוות דעת מכל סוג שהוא. השימוש בתוכן הפרסומי הינו באחריות המשתמש בלבד.

כפיר רשאית, אך לא חייבת, לשלוח למשתמשים פרסומים, עדכונים, חידושים וכדומה (ביחד: "דיוור שיווקי") מעת לעת, בין היתר באמצעות הודעות דואר אלקטרוני או SMS, בכפוף לקבלת הסכמת הנמען בהתאם לאמור בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982.

המשתמש יכול לבחור בכל עת להפסיק לקבל דיוור שיווקי כפיר השיווקי, לפי בחירת המשתמש.

הגבלת השימוש באתר

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא כפיר רשאית למנוע ממשתמש מלעשות כל שימוש באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:
א. המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;
ב. המשתמש הפר תנאי מתנאי תקנון זה;
ג. המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בכפיר ו/או במי

מטעמה ו/או בצד ג' כלשהו, לרבות משתמשים אחרים באתר ו/או בנוסעי הרכבת הקלה ו/או בפעילות התקינה של האתר.

חובות המשתמש

השימוש באתר כפוף לתנאים הבאים:

א. הזכות לעשות שימוש במידע, בתכנים, ובשירותים המצויים באתר נתונה לשימושו האישי והפרטי בלבד של המשתמש. אין לעשות כל שימוש מסחרי בכל אלה למטרות רווח כלשהן והמשתמש אינו רשאי להרשות שימוש כלשהו במידע, בתכנים כאמור לצדדים שלישיים כלשהם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.

ב. המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר, במידע, בתכנים, בשירותים המופצים או הכלולים בו אך ורק על פי החוק ובהתאם להוראות תקנון זה.

ג. המשתמש מתחייב שלא לקשר (link) לאתר ו/או באתרים המקושרים ו/או להשתמש בהם ו/או במידע, בתכנים, ובשירותים הכלולים באתרים אלו לצורך העלאה, הורדה, הפצה, פרסום או שידור של: (1) מידע או חומר אחר באופן המפר זכויות כלשהן, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת פרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת; (2) מידע או חומר אחר האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות או תוכן בלתי ראוי; (3) מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב של כפיר ו/או של צדדים שלישיים כלשהם או באופן העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר; או (4) מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מראש ובכתב של כפיר.

ד. המשתמש מתחייב שלא לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר ו/או של האתרים המקושרים ו/או המידע ו/או התכנים הכלולים בהם ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם שעלולים לפגוע או לגרום נזק לאתר ו/או לכפיר ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם.

ה. המשתמש מסכים כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של כפיר, במקרים בהם כפיר תחשוש כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם תנאי השימוש ו/או כל דין, היא תהיה רשאית להפסיק פעילותו של המשתמש בשירותי האתר, לרבות על ידי חסימת מספר IP, להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, להעביר את דפוסי התנהגות המשתמש לרשויות הרלוונטיות ו/או לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של כפיר כי הינם נפגעים מפעילות המפרה של המשתמש וכן כל פעולה אחרת אשר כפיר תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ו/או זכויות צדדים שלישיים.

שונות

א. כפיר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה משימוש באתר ו/או הסתמכות על המידע ו/או הנתונים המופיעים בו או רכישה של מוצר או שירות באתרים המקושרים, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

ב. כל מחלוקות, טענות ותביעות בקשר לאתר לרבות, אך לא רק, בקשר עם התכנים והשירותים/המוצרים המצויים או המוצעים בו, ידונו על פי דיני מדינת ישראל, ללא כללי ברירת הדין שלהם.
מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב יפו והצדדים שוללים במפורש סמכות של כל בית משפט אחר לעניין זה.

ג. היה והוראה מהוראות תקנון זה תיקבע על ידי בית המשפט כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תקנון זה ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט, אשר לא בוטלו או צומצמו.

ד. כל השתהות של כפיר בקיום זכות המגיעה לה או אי עמידה שלה על זכות המגיעה לה לפי תקנון זה או על פי דין, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כוויתור של כפיר על זכות כאמור.